Oświadczenie

Stowarzyszenie „Godne życie dla dzieci” wyraża swój sprzeciw przeciwko projektowi nowelizacji ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, który wprowadzając rozwiązania ograniczające konstytucyjne prawo rodziców do wychowania dzieci w zgodzie z wyznawanymi przez nich zasadami, narusza autonomię rodziny. Nowelizacja, jakkolwiek zawiera pewne rozwiązania oczekiwane przez osoby dotknięte przemocą, zdaje się w niektórych zapisach sprowadzać przeciwdziałanie przemocy do walki z wychowaniem w rodzinie.

Zwracamy uwagę na kontrowersyjny zapis, zgodnie z którym pracownik socjalny bez wyroku niezawisłego sądu będzie mógł, działając w oparciu o art. 12 a nowelizacji zabrać dziecko i umieścić je w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinie zastępczej. Ewentualny błąd pracownika socjalnego może mieć katastrofalne skutki dla psychiki dziecka, a sama procedura odebrania stwarza pole do nadużyć.

Nowelizacja narusza również art. 47 Konstytucji, zgodnie z którym każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym. Artykuł 9c nowelizacji przewiduje, że tworzone zespoły interdyscyplinarne będą mogły gromadzić i przetwarzać informacje oraz dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc  w rodzinie, bez ich zgody. Zgoda nie będzie również potrzebna w przypadku podejmowania działań  w oparciu  o procedurę Niebieskiej Karty (art. 9d), która może zostać założona nawet na podstawie złośliwego donosu.

Spore niebezpieczeństwo interpretacyjne związane jest również z samym definiowaniem przemocy, którą będzie nie tylko danie klapsa, ale nawet „krytykowanie” dziecka, czy też „ograniczanie kontaktów”.

Mając na uwadze powyższe uważamy, że nowelizacja w proponowanym kształcie będzie prowadzić do powszechnej kontroli życia rodzinnego, często bez jakichkolwiek przesłanek, naruszając autonomię rodziny i utrudniając wychowywanie dzieci przez rodziców.
Załącznikiem do pisma jest wykaz obywateli sprzeciwiających się nowelizacji w/w ustawy.

LISTY POPARCIA DOTYCZACE USTAWY O PRZECIWDZIALANIU PRZEMOCY W RODZINIE