CIS

Logo CIS w Mielcu

„CIS to kuźnia, w której uczestnicy na nowo wykuwają swój los”

Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Mielcu, zostało utworzone przez Stowarzyszenie „Godne Życie dla Dzieci” jako pierwsze w powiecie mieleckim. Działalność rozpoczęło z dniem 01-03-2013 r., zgodnie z decyzją z dnia 17-12-2012 r. o Nr S-I.9420.5.7.2012.MW, wpisanym do Rejestru Centrów Integracji Społecznej województwa podkarpackiego.

Centrum Integracji Społecznej w Mielcu przeprowadza konieczne działania, mające na celu niwelowanie przyczyn i skutków ubocznych wykluczenia społecznego, które dotyczą rodziny, otoczenia i w konsekwencji całego lokalnego społeczeństwa.

Jedną z podstawowych metod pozwalających na „wychodzenie z wykluczenia społecznego” stosowanych przez CIS, jest aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych

Głównym celem CIS w Mielcu jest pomoc w podnoszeniu kwalifikacji osób bezrobotnych w ramach reintegracji zawodowej oraz wsparcie w zakresie reintegracji społecznej. Oznacza to aktywizację lokalnego środowiska społecznego, a w szczególności działania na rzecz osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych poprzez wyrównanie szans społecznych i zawodowych tych osób.