OGÓLNE ZASADY UCZESTNICTWA W CIS

Centrum Integracji Społecznej  (CIS) jest jednostką organizacyjną realizującą reintegrację zawodową i społeczną, działającą na bazie Ustawy o Zatrudnieniu Socjalnym.

Uczestnikiem zajęć CIS w Mielcu, mogą być osoby ze wszystkich grup wiekowych. Oferta kierowana jest do osób o bardzo różnym statusie społecznym i sytuacji materialnej, w szczególności:

  • osób długotrwale bezrobotnych,
  • osób niepełnosprawnych,
  • osób samotnie wychowującym dzieci,
  • osób uzależnionych (po zakończeniu leczenia),
  • czy też ofiar przemocy w rodzinie, itd.

Dążeniem CIS jest stworzyć każdemu uczestnikowi zajęć, realną możliwość skorzystania z usług, mających na celu aktywizację zawodową.

Ogólne zasady uczestnictwa w zajęciach CIS w Mielcu:

  • Uczestnictwo w CIS: 12 miesięcy (w tym miesiąc okresu próbnego) z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy;
  • Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego – uczestnik ma status osoby bezrobotnej, jego praca w tym okresie jest formą praktyki połączonej ze szkoleniami;
  • Możliwość powrotu na rynek pracy na zasadach tzw. zatrudnienia wspieranego;

Osoba może zostać skierowana do uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej na podstawie:

– własnego wniosku lub wniosku przedstawiciela ustawowego,
– wniosku Powiatowego Urzędu Pracy,
– wniosku Ośrodka Pomocy Społecznej,
– wniosku Klubu Integracji Społecznej,
– wniosku zakładu lecznictwa odwykowego,
– wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
– wniosku organizacji pozarządowej.