Statut

STATUT
STOWARZYSZENIA „GODNE ŻYCIE DLA DZIECI” Z SIEDZIBĄ W MIELCU

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

§ 1.

Działalność Stowarzyszenia „Godne Życie dla Dzieci” ma na celu udzielanie pomocy osobom potrzebującym w szczególności zagrożonym likwidacją funduszu alimentacyjnego, podjęcie działań w celu przygotowania inicjatywy obywatelskiej w celu projektu ustawy o funduszu alimentacyjnym.

§ 2.

Stowarzyszenie Godne Życie dla Dzieci zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

§ 3.

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 4.

Siedziba Stowarzyszenia jest Mielec.

§ 5.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Kraju.

§ 6.

Stowarzyszenie może używać odznaki i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7.

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 8.

1.Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe.

3. Szczegółowe zasady funkcjonowania jednostki terenowej określa Zarząd stosowną uchwałą.

4.Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

a) reklamy i promocji;

b) działalności związanej z organizacją wystaw, koncertów, aukcji i imprez masowych;

c) wydawania książek, czasopism, wydawnictw periodycznych, nagrań dźwiękowych oraz innej działalności wydawniczej i poligraficznej;

d) doradztwem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;

e) działalności w zakresie pośrednictwa handlowego i usługowego;

f) działalność gastronomiczna;

g) działalność w zakresie turystyki i rekreacji;

h) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane;

i) działalność w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień;

j) działalność w zakresie rehabilitacji zdrowotnej.

ROZDZIAŁ II

§ 9.

Celem Stowarzyszenia jest :

1) udzielanie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej, a w szczególności poszkodowanym przez likwidacje funduszu alimentacyjnego.

2) Wsparcie rozwoju lokalnego, społecznego i ekonomicznego mieszkańców Podkarpacia.

3) Popieranie działalności społecznej, kulturalnej, oświatowej, naukowej, z zakresu ochrony zdrowia, problematyki osób niepełnosprawnych, ekologii i innej społecznie użytecznej mieszkańców województwa podkarpackiego.

4) Promowanie udziału organizacji pozarządowych w budowie społeczeństwa obywatelskiego i wspieranie społecznej aktywności obywateli.

5) Wspieranie działalności innych organizacji pozarządowych realizujących podobne cele.

§ 10.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) Organizowanie debaty na forum publicznym dotyczącej celowości przywrócenia funduszu alimentacyjnego.

2) Współpraca z mediami w celu zapoznania opinii publicznej z problemami wynikającymi z likwidacji funduszu alimentacyjnego.

3) Współpraca z innymi organizacjami i instytucjami niosącymi pomoc osobom potrzebującym pomocy i wsparcia.

4) Wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych na rzecz osób potrzebujących pomocy w tym prowadzenie programów stypendialnych.

5) Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno – promocyjnej, edukacyjno – szkoleniowej.

6) Prowadzenie działalności naukowej i badawczej.

7) Inicjowanie działań o charakterze systemowym na rzecz poprawy sytuacji osób żyjących w niedostatku z powodu niemożności wyegzekwowania należnych im świadczeń alimentacyjnych od osób zobowiązanych do ich świadczenia prawomocnymi wyrokami Sądów RP.

8) Współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, podmiotami i organizacjami.

9) Udzielanie wsparcia, w tym finansowego , osobom żyjącym w niedostatku z powodu niemożności wyegzekwowania należnych im świadczeń alimentacyjnych.

10) Inspirowanie i organizowanie imprez dobroczynnych, balów, koncertów, konkursów, loterii, aukcji, zbiórek publicznych.

11) Realizacja projektów i działań z zakresu problematyki niepełnosprawności, wykluczenia społecznego, walki z bezrobociem z uwzględnieniem problematyki kobiecej, aktywizacji zawodowej.

12) Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, naukowej, oświatowej, wychowawczej, kulturalnej i merytorycznej oraz tworzenie warunków do rozwoju pomocy w formie organizowania lub dofinansowania bezpłatnych szkoleń, sympozjów, zebrań naukowych z udziałem przedstawicieli środowiska nauki, oświaty i kultury poświęconych tematyce promocji kobiet, integracji osób poszkodowanych socjalnie i społecznie;

13) Udzielanie pomocy i doradztwa osobom będącym w trudnej sytuacji socjalnej;

14) Popularyzację osiągnięć i dokonań kobiet w dziedzinie nauki, sztuk pięknych i sportu w formie organizowania lub dofinansowania organizacji wystaw artystycznych, prelekcji, wernisaży, galerii sztuki, okolicznościowych ekspozycji muzealnych oraz różnego rodzaju imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym;

15) Nadawanie znaku oraz innych nagród i wyróżnień dla osób fizycznych i prawnych oraz dla jednostek nie posiadających osobowości prawnej najbardziej zasłużonych we wspieraniu działalności Stowarzyszenia;

16) Nadawanie tytułu ”Honorowy Opiekun Stowarzyszenia” osobom fizycznym, prawnym, a także jednostkom organizacyjnym zasłużonym we wspieraniu działalności Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 11.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. członków zwyczajnych,

2. członków wspierających,

3. członków honorowych.

§ 12.

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne lub prawne. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 13.

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych. W razie odmowy przyjęcia jej w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

§ 14.

1. Członek zwyczajny ma prawo:

1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

2) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,

3) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,

4) korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,

5) brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu,

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

2) regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,

3) czynnego uczestnictwa w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

4) dbanie o mienie Stowarzyszenia.

§ 15.

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczna działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym, w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.

3. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

§ 16.

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebrania na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny.

4. członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 17.

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi.

2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

3) uchwały Zarządu z powodu nie płacenia składek członkowskich lub nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w Walnym Zebraniu przez okres 10 miesięcy

4) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia.

2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

§ 18.

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane „Walnym Zebraniem”,

2) Zarząd Stowarzyszenia, zwany „Zarządem”,

3) Komisja rewizyjna.

§ 19.

1. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków, z zastrzeżeniem pkt. 2.

2. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w terminie, nie później niż 20 dni po terminie pierwszym. W takim przypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków. Powyższe nie odnosi si1)ę do uchwał, o których mowa w § 34. 1 i 2.

3. Zasada opisana wyżej odnosi się do wszelkich uchwał Walnego Zebrania.

§ 20.

W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie Zarząd, zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

§ 21.

Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społeczne i nie pobierają za nie wynagrodzenia.

Walne Zebranie

§ 22.

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie może być:

1) zwyczajne

2) nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co 4 lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

4. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

1) z własnej inicjatywy

2) na żądanie Komisji Rewizyjnej

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

7. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia (z zastrzeżeniem 1§9. 2. oraz z wyjątkiem spraw określonych w art.. 34. 1. i 2).

8. Walnym Zebraniem kieruje przewodniczący Walnego Zebrania wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym bezwzględną większością obecnych członków Stowarzyszenia. Przewodniczący nie może wchodzić w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

9. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.

§ 23.

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

1) ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,

2) uchwalenie statutu i jego zmian

3) zatwierdzenie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

4) wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, Zarządu Komisji Rewizyjnej,

5) decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,

6) ustalanie wysokości składek członkowskich,

7) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

9) nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,

10) ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§ 24.

Zarząd Stowarzyszenia

1. Zarząd składa się z od 3 do 7 osób, w tym prezesa. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swojego grona sekretarza i skarbnika a także może wybrać wiceprezesa.

2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos prezesa. Na podstawie uchwały pełnego składu Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

5. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa.

§ 25.

Do zakresu działania Zarządu należy:

1) realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,

2) uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,

3) sprawowanie Zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

4) ustalania regulaminów wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia,

5) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,

6) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,

7) zwoływanie Walnego Zebrania

8) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających,

9) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,

10) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,

11) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,

12) w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich

13) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

§ 26.

Zarząd działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.

§ 27.

1. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Dyrektora.

2. Dyrektor kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu który podlega akceptacji Zarządu.

§ 28.

Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego Komisji.

3. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata.

§ 29.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,

2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,

3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

4) wołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,

5) składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu,

6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

§ 30.

Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków komisji. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 31.

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani być pracownikami Stowarzyszenia.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego ustalonego regulaminu.

4. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

ROZDZIAŁ V

Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa

§ 32.

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1) składki członkowskie

2) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne

3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału ( odsetki, lokaty, akcje),

4) dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,

5) dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług.

2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, według zasad określonych przez Walne Zebranie, w ciągu 4 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Wysokość składek określa Zarząd w uchwalonym przez siebie regulaminie.

§ 33.

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach w tym majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest prezes Zarządu.

ROZDZIAŁ VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 34.

1 Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.

3. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.

4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje fundacje i Stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe do Stowarzyszenia „Godne Życie dla Dzieci”, nie nastawione na osiągnięcie zysku na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia po wypełnieniu jego zobowiązań.